Podmínky užívání

Poslední aktualizace 05.12.2019

1. Definice

1.1.

“Aplikace” znamená internetovou aplikaci MultiRails dostupnou na síti Internet pod internetovou doménou multirails.jakubharabis.cz.

1.2.

“Uživatel” znamená jakoukoli fyzickou/právnickou osobu uživající Aplikaci.

1.3.

“Registrace” znamená proces, při kterém Uživatel dobrovolně předává své osobní i/nebo neosobní údaje za účelem vytvoření Uživatelského účtu prostřednictvím formuláře na adrese https://multirails.jakubharabis.cz/register .

1.4.

“Uživatelský účet” znamená neveřejnou část Aplikace přístupnou po zadání Přihlašovacích údajů.

1.5.

“Přihlašovací údaje” znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména a hesla, které Uživatel zadá za účelem nastavení Uživatelského účtu.

1.6.

“PU” znamená tento dokument, tj. Podmínky užívání internetové aplikace multirails.jakubharabis.cz

1.7.

“Veřejné API” znamená veřejné aplikační rozhraní přístupné na adrese https://multirails.jakubharabis.cz/api/public . Dostupné URI pro Veřejné API naleznete v dokumentaci.

2. Souhlas

2.1.

Uživatel vyjadřuje souhlas s PU užíváním Aplikace. Jestliže pak s těmito podmínkami nesouhlasí, není mu povoleno Aplikaci užívat.

2.2.

Uživatel bere na vědomí, že PU mohou být kdykoli změněny a jeho souhlas s úpravou vyplývá z dalšího užívání Aplikace. Pokud to bude možné, budou využity patřičné prostředky k upozornění na konkrétní změny. (např.: upozornění zabudované po přihlášení do Aplikace)

3. Užívání aplikace

3.1.

Uživatel nesmí vytvořit více, než jeden Uživatelský účet.

3.2.

Uživatel nesmí při Registraci užít nevhodné (zejm. vulgární) nebo cizí informace.

3.3.

Uživatel nesmí strojově či jinak vytěžovat součásti Aplikace, zejména její databázi. Výjimkou je Veřejné API, ze kterého může Uživatel čerpat data, nesmí však překročit počet 10 žádostí za 1 minutu.

3.5.

Uživatel nesmí zneužívat jakoukoli část Aplikace. Toto pravidlo zahrnuje zneužití chyby Aplikace ve svůj prospěch. Např. zneužití chyby autorizace.

3.6.

Uživatel bere na vědomí, že při jakémkoli porušení pravidel výše uvedených a ostatních, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, můžou být použity prostředky k omezení jeho přístupu k Aplikaci.

3.7.

Uživatel souhlasí, že veškeré údaje vložené do databází Aplikace se stávají součástí zmíněných databází, aniž by Uživatel nabyl jakéhokoli práva k databázím Aplikace.

4. Registrace

4.1.

Registrovaným uživatelem se stane takový uživatel Aplikace, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář.

4.2.

Registrací Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu dokumentu “Zpracování osobních údajů”, na který je na příslušné stránce Registrace uveden, společně s zaškrtávacím políčkem, uveden odkaz.

4.3.

Poskytnutí osobních údajů ze strany Registrovaného uživatele, jsou-li označeny jako povinné, je podmínkou registrace. Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a jejich poskytnutí není podmínkou Registrace. Poskytnuté osobní údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci Aplikace.

4.4.

Uživatel Aplikace odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně prohlašuje a zavazuje se, že poskytl a kdykoli v budoucnu poskytne vždy jen takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě.

4.5.

Uživatel je oprávněn kdykoliv zažádat o změnu či vymazání veškerých svých údajů z databáze Uživatelů prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu harabis@jakubharabis.cz.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Platnost

Tyto podmínky užívání platí od 3.11.2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo PU podle potřeby měnit a upřesňovat.